Pracownik Widok v2

Informacje o Pracowniku
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski +48 42 631 27 27 http://www.napieralski.dmcs.pl

Grafik

Grafik zajęć

G
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poniedziałek
Sem. Dypl. Inf.
Technologie Int., K-25 A3
Sem. Dypl. Inf.
Technologie Int., K-25 A4
Power Devices and Systems
K-25 A4
Wtorek
Seminarium DMCS
K-25, A1
godziny przyjęć
Rada Wydziału
Środa
Sem. Dypl. Alg. & Data Struct. IFE
K25,A2
Sem. PhD.
K-25, A1
Czwartek
Praca Własna
Piątek
Praca Własna

Informacje dla studentów nagłówek

Informacje dla studentów

Widok zawartości stron

CV nagłówek

Curriculum Vitae

CV

Prof. Andrzej Napieralski pracuje w Politechnice Łódzkiej od 1973 roku. W 1977 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską na Politechnice Łódzkiej. W styczniu 1989 roku obronił rozprawę habilitacyjną z dziedziny elektroniki na Politechnice Warszawskiej, a w maju 1989 roku z dziedziny mikroelektroniki na Université Paul Sabatier (UPS) w Tuluzie (Francja). W latach 1984-1985 wykładał w Institut des Télécommunications d'Oran  w Algierii. Następnie, w latach 1985-1991 był profesorem associé  w Laboratoire d'Automatique et d'Analyse des Systèmes du C.N.R.S. (LAAS)  i Institut National des Sciences Appliquées (INSA) w Tuluzie. W styczniu 1995 roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. W latach 1992-1996 był zastępcą dyrektora Instytutu Elektroniki, a od 1996 roku jest kierownikiem założonej przez siebie Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. W latach 2002-2008 pełnił funkcję prorektora ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą P.Ł.
Zapraszany był wielokrotnie w celu prowadzenia wykładów  i badań naukowych do ośrodków naukowych w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Tunezji, Kanady i USA. Opracował i prowadził wiele wykładów i laboratoriów (18 we Francji, 2 w Algierii i 39 w Polsce). Opublikowany dorobek prof. A. Napieralskiego obejmuje ponad 1050 pozycji, w tym 7 książek (2 wydane za granicą), 18 podręczników  i skryptów (15 zagranicznych), 26 rozdziałów w książkach (18 w książkach zagranicznych), 223 artykuły w recenzowanych czasopismach (97 z listy filadelfijskiej) i 797 artykułów w materiałach konferencji naukowych (665 międzynarodowych). Dodatkowo profesor był edytorem 24 materiałów konferencyjnych (23 międzynarodowych), 13 czasopism naukowych (5 zagranicznych) i współautorem 16 patentów. Był promotorem 54 zakończonych rozpraw doktorskich, z których sześć uzyskało Nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna Nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk, jedna wyróżnienie i jedna pierwsze miejsce w konkursie na najlepsze prace doktorskie obronione w dziedzinie nauk systemowych oraz dwie nagrodę ABB. Aktualnie opiekuje się kilkunastoma doktorantami. Był też opiekunem 603 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich, z których wiele uzyskało nagrody SEP i NOT. Był promotorem trzech doktoratów Honoris Causa.
Brał czynny udział w projektach międzynarodowych, w tym w 10 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty COPERNICUS, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej: SEWING  i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 3 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA i EDUMEMS). Uczestniczył też w grancie NATO i w 8 projektach TEMPUS (w tym w 3 jako koordynator i kontraktor) i był partnerem projektu ERASMUS MUNDUS - LAMENITEC. W ramach programu SOCRATES współpracuje z uczelniami z Danii, Francji, Hiszpanii, Belgii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec  i Szwajcarii. W kraju brał udział w 58 grantach KBN, (w 30 jako kierownik, a w 28 jako główny wykonawca).
Opracował 32 recenzje wniosków na stanowisko i tytuł profesora, 40 recenzji prac habilitacyjnych (w tym 2 zagranicznych), jedną recenzję rozprawy post doktorskiej, 92 recenzje prac doktorskich (w tym 19 zagranicznych), jedną  recenzję doktoratu Honoris Causa oraz kilkaset recenzji książek, artykułów i referatów konferencyjnych. Od 23 lat jest przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" – MIXDES.
Jest też członkiem (z wyboru) Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN (kadencja 1996-1998, 1999-2002, 2003-2006 i 2007-2010, 2011-2014, 2015-2019), przewodniczącym Sekcji Mikroelektroniki KEiT PAN (od 2003 roku), a także członkiem IEEE, IMAPS, SEFI, SEP, PTETiS, SPWiR  i PTTS. W 1991 roku został mianowany Senior Member of IEEE. Od 2000 do 2009 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji IEEE ED Chapter, a od 2001 do 2009 roku był Redaktorem IEEE EDS Newsletter na Skandynawię i Europę Centralną. W 2005 roku został wybrany do SEFI Administrative Council (Société Européen pour la Formation des Ingénieurs) na reprezentanta Polski w tej organizacji. W 2012 roku został wybrany przewodniczącym Komitetu Elektroniki i Fotoniki URSI oraz vice-przewodniczącym IEEE EDS-SRC Region 8 (kadencja 2013-2015). W 2016 roku został wybrany Zastępcą Przewodniczącego Komitetu Narodowego do Spraw Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk Radiowych (URSI).
W latach 2004-2008 był kierownikiem projektu „Ośrodek Badań Mikroelektroniki i Technik Informatycznych" sfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otwarcie Ośrodka nastąpiło w dniu 19 września 2008 roku. Był również kierownikiem projektu "Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 13.1. Programu Infrastruktura i Środowisko. Otwarcie Centrum nastąpiło w roku 2015.
W 1995 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2000 Krzyż Kawalerski, w 2010 Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, w 2002 Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2003 Krzyż Komandorski Orderu Wynalazczości (Mérite d'Invention) Królestwa Belgii oraz Złotą Honorową Odznakę SPWiR (Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów). W 2004 roku za osiągnięcia w dziedzinie wynalazczości otrzymał Złoty Medal WIPO (World Intellectual Property Organization). W 2005 roku otrzymał honorową odznakę „Za Zasługi dla Wynalazczości". W 2008 roku otrzymał medal "Zasłużony pracownik nauki i techniki" Federacji Rosyjskiej oraz doktorat Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu  w Nowgorodzie. W 2012 roku otrzymał wyróżnienie "Zasłużony dla Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej". Ponadto otrzymał kilkadziesiąt medali na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków, wiele nagród i odznaczeń Politechniki Łódzkiej oraz 43 nagrody i dyplomy Ministra. Otrzymał również ponad 90 nagród za prace naukowo badawcze. W 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 i 2012 roku na Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki otrzymał statuetkę „Łódzka Eureka" (dwie w 2008 roku), a w 2007 roku „Nagrodę Gospodarczą Wojewody Łódzkiego". W 2009 roku na Światowej Wystawie Brussels Eureka Competition otrzymał wraz z zespołem Grand Prix of Innova 2009. W 2013 roku otrzymał Nagrodę Miasta Łodzi.